Psychoterapia Integratywna systemowa Kraków

tel.: 530 22 32 42
Zarezerwuj Konsultację | Psychoterapię grupową | Warsztaty tematyczne

Regulamin rezerwacji usługi

Definicje:

 1. Administratorem Serwisu [zwanym dalej Administratorem] jest Synergia Centrum Joanna i Paweł Potoniec S.C z siedzibą: ul. Wrocławska 8/2, 30-006 Kraków. Nip: 677 241 41 82
 2. Możesz skontaktować się z administratorem za pośrednictwem powołanego przez niego inspektora ochrony danych osobowych pisząc na adres: pawelpotoniec@mojapsychoterapia.pl lub telefonując pod numer: +48530223242
 3. Użytkownikiem jest każda osoba korzystająca z Serwisu.
 4. Usługodawcą jest Synergia Centrum Joanna i Paweł Potoniec S.C podpisze odpowiednią umowę.
 5. Usługobiorcą jest Użytkownik, który dokona zakupu poprzez Serwis www.mojapsychoterapia.pl
 6. Serwis jest to strona internetowa, która świadczy usługi psychoterapeutyczne i szkoleniowe. Serwis prezentuje również praktyczne informacje zakresu psychoterapii i szkoleń.
 7. Podwykonawca Usług – przedsiębiorca lub osoba fizyczna, który na zlecenie Usługobiorcy i w jego imieniu,  świadczy usługi dla Usługobiorców. Podwykonawca usług jest odpowiedzialny przed klientem za jakość usługi przewidzianej w umowie.
 8. Warunki techniczne – zbiór informacji o systemie teleinformatycznym Usługodawcy oraz wymaganiach technicznych niezbędnych do współpracy z tym systemem.
 9. Zaliczka rezerwacyjna – procentowa wartość od kwoty na jaką Usługobiorca dokonuje rezerwacji.
 10. Anulacja rezerwacji – informacja o rezygnacji z usługi.

I Postanowienia wstępne.

 1. Każdy użytkownik, który przystępuje do korzystania z niniejszego serwisu internetowego tym samym przyjmuje do wiadomości i akceptuje warunki Regulaminu Strony Internetowej, Regulamin Płatności w Polcard oraz Regulamin Obiektu.
 2. Podstawą prawną przetwarzania Pani/ Pana danych jest umowa pomiędzy Panią/ Panem, a Administratorem, zwana dalej: „Umową”, do zawarcia której dochodzi wskutek akceptacji Regulaminu i dla wykonania której przetwarzanie Pani/ Pana danych jest niezbędne.
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są wyłącznie dla celów związanych z realizacją Umowy oraz do podjęcia niezbędnych działań przed zawarciem Umowy.
 4. Podanie danych osobowych nie jest obowiązkowe, jednakże ich niepodanie spowoduje, że zawarcie i realizacja Umowy będą niemożliwe.
 5. Pani/ Pana dane będą przechowywane nie dłużej niż jest to konieczne, tj. przez okres 10 lat od dnia rozwiązania Umowy.
 6. Pani/ Pana dane mogą zostać przekazane podmiotom zewnętrznym przetwarzającym dane w imieniu Administratora, np. Firmie księgowej itp.
 7. Administrator nie zamierza przekazywać Pani/ Pana danych do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych.
 8. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji usług świadczonych przez Administratora oraz przez okres wynikający z przedawnienia roszczeń, praw konsumenta, prowadzenia księgowości czy innych uprawnień w tym zakresie. W przypadku przetwarzania na podstawie zgody do momentu cofnięcia przez Panią/Pana zgody.
 9. Ma Pani/ Pan prawo żądać od Administratora dostępu do swoich danych, ich sprostowania, przenoszenia i usunięcia, a także prawo do ograniczenia przetwarzania danych.
 10. W związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych przez Administratora przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 11. W oparciu o Twoje dane osobowe Administrator nie będzie podejmował wobec Ciebie zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania*.
 12. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez Administratora, przysługują Pani/Panu prawo do:
  • informacji, jakie dane osobowe dotyczące Pani/Pana przetwarzane są przez Administratora oraz do otrzymania kopii tych danych (tzw. prawo dostępu). Wydanie pierwszej kopii danych jest darmowe, za kolejne Administrator może naliczyć opłatę;
  • jeżeli przetwarzane dane staną się nieaktualne lub niekompletne (lub w inny sposób niepoprawne) ma Pani/Pan prawo zażądać ich sprostowania;
  • w pewnych sytuacjach może Pani/Pan zwrócić się do Administratora o usunięcie swoich danych osobowych, tj. kiedy dane przestaną być potrzebne Administratorowi do celów, o których Panią/Pana informował; kiedy cofnie Pani/Pan zgodę na przetwarzanie danych (o ile Administrator nie ma prawa przetwarzać danych na innej podstawie prawnej); jeżeli do przetwarzania doszłoby niezgodnie z prawem; albo jeśli konieczność usunięcia danych wynika z obowiązku prawnego Administratora;
  • w przypadku, gdy Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są przez Administratora na podstawie udzielonej zgody na przetwarzanie albo w celu wykonania umowy zawartej z Administratorem, ma Pani/Pan prawo przenieść swoje dane do innego administratora;
  • Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe m.in. w celu prowadzenia działań marketingowych dotyczących jego produktów i usług. Podstawą takiego przetwarzania jest tzw. „prawnie uzasadniony interes administratora”. W przypadku takiego przetwarzania ma Pani/Pan możliwość wyrażenia sprzeciwu. W konsekwencji Administrator przestanie przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w opisanym wyżej celu;
  • aby przetwarzać dane w niektórych celach związanych ze swoją działalnością Administrator poprosił Panią/Pana o zgodę (np. w sytuacji zapisu do newslettera). Zgoda ta może być w dowolnym momencie cofnięta w wiadomości mailowej wysłanej do Administratora. Będzie to miało ten skutek, że przetwarzanie, które dokonane zostało przed cofnięciem zgody nie przestanie być zgodne z prawem, natomiast po cofnięciu zgody Administrator nie będzie przetwarzał danych w celach, dla których zgoda była wyrażona;
  • jeśli uzna Pani/Pan, że przetwarzane dane osobowe są nieprawidłowe, przetwarzanie jest niezgodne z prawem lub Administrator nie potrzebuje już określonych danych albo kiedy wniesie Pani/Pan sprzeciw wobec przetwarzania, może Pani/Pan także zażądać, aby przez określony, potrzebny czas (np. sprawdzenia poprawności danych lub dochodzenia roszczeń) Administrator nie dokonywał na danych żadnych operacji, a jedynie je przechowywał;
  • ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy prawa o ochronie danych;

II Rejestracja w Serwisie

 1. Warunkiem dokonania rejestracji w Serwisie jest:
  •  wypełnienie formularza zgłoszeniowego wraz z podaniem danych osobowych i adresu e-mail
  • zapoznanie się z Regulaminem Strony Internetowej, Regulaminem Rezerwacji, Regulaminem Ośrodka, Regulaminem dokonywania Płatności przez Polcard
  • zaakceptowanie wyżej wymienionych Regulaminów
 2. Użytkownik serwisu automatycznie poświadcza prawdziwość podanych przez siebie danych, dokonując rejestracji.

III Rezerwacja, opłaty

 1. po dokonaniu rejestracji w Serwisie, Usługobiorca może dokonać:
  • rezerwacji z natychmiastowym potwierdzeniem
  • wstępnej rezerwacji wymagającej potwierdzenia w celu jej dokończenia (potwierdzenie / przyjecie do 24 godzin)
 2. W każdym przypadku dostępność wyżej wskazanych rodzajów rezerwacji zależy od tego czy Usługodawca przewidział dany typ rezerwacji w odniesieniu do określonej Usługi.
 3. Rezerwacja z natychmiastowym potwierdzeniem polega na:
  • zarejestrowaniu się do serwisu zgodnie z postanowieniami ogólnymi niniejszego Regulaminu
  • dokonaniu wyboru usługi oraz wypełnienie formularza rezerwacji.
  • dokonaniu wpłaty opłaty rezerwacyjnej, zależnie od wybranej formy płatności: kartą kredytową lub e-przelewem lub wybraniu opcji Płatności w miejscu realizacji Usługi o ile taka opcja jest aktywna dla danej Usługi. Rozliczenia transakcji kartą kredytową i e-przelewem przeprowadzane są za pośrednictwem Centrum Rozliczeniowego Polcard.
  • uzyskaniu potwierdzenia Serwisu o dokonaniu rezerwacji. Potwierdzenie zawiera voucher z informacjami niezbędnymi do realizacji Usługi, między innymi: z danymi osoby wykonującej Usługę, w tym upoważnionej do odbioru pozostałej kwoty za zakup Usługi.
  • Odstąpienie od realizacji usługi po dokonaniu opłaty rezerwacyjnej prowadzi do utraty opłaty rezerwacyjnej oraz do potrącenia z karty kredytowej ewentualnych kosztów rezygnacji wynikających z postanowień dotyczących konkretnej Usługi, wskazanych w opisie Usługi.
  • Usługobiorca ma możliwość odwołać niektóre usługi bez poniesienia kosztów o ile ich odwołanie nastąpi zgodnie z zasadami wyszczególnionymi w opisie konkretnych Usług.  Odwołanie niezgodne z zasadami odwołania konkretnej Usługi skutkuje utratą płatności zrealizowanej lub koniecznością zapłacenia za usługę odwołaną jeśli płatność nie została zrealizowana na etapie rezerwacji.
 4. Rezerwacja z potwierdzeniem w 24 h polega na:
  • zarejestrowaniu się do serwisu zgodnie z postanowieniami ogólnymi niniejszego Regulaminu.
  • dokonaniu wyboru usługi oraz wypełnienie formularza rezerwacji.
  • wypełnieniu i przesłaniu formularza rezerwacyjnego za pomocą Serwisu
  • uzyskaniu akceptacji Usługodawcy na rezerwację Usługi na warunkach określonych w formularzu rezerwacyjnym.
  • dokonaniu wpłaty opłaty rezerwacyjnej nie później niż w ciągu ograniczonej, wybranej przez Usługodawcę ilości godzin od akceptacji rezerwacji przez Usługodawcę zależnie od wybranej podczas rezerwacji formy płatności: kartą kredytową lub e-przelewem,
  • uzyskaniu potwierdzenia Serwisu o dokonaniu rezerwacji wraz z elektronicznym voucherem z informacjami niezbędnymi do realizacji Usługi, w szczególności z danymi osoby wykonującej Usługę, w tym upoważnionej do odbioru pozostałej kwoty za zakup Usługi.
  • Odstąpienie od realizacji usługi po dokonaniu opłaty rezerwacyjnej prowadzi do utraty opłaty rezerwacyjnej oraz do potrącenia z karty kredytowej ewentualnych kosztów rezygnacji wynikających z postanowień dotyczących konkretnej Usługi, wskazanych w opisie Usługi.
  • Usługobiorca ma możliwość odwołać niektóre usługi bez poniesienia kosztów o ile ich odwołanie nastąpi zgodnie z zasadami wyszczególnionymi w opisie konkretnych Usług.  Odwołanie niezgodne z zasadami odwołania konkretnej Usługi skutkuje utratą płatności zrealizowanej lub koniecznością zapłacenia za usługę odwołaną jeśli płatność nie została zrealizowana na etapie rezerwacji.
 5. Brak uiszczenia opłaty rezerwacyjnej powoduje, że rezerwacja nie zostaje dokonana. Wyjątkiem jest sytuacja w której konkretna Usługaposiada dodatkowe opcje płatności i w tym płatność odroczoną.
 6. Wpłacona opłata rezerwacyjna oraz pozostała kwota za zakup Usługi nie podlegają zwrotowi.
 7. W cenę usługi wliczone są wszystkie elementy wyszczególnione w opisie Usługi.
 8. Wszelkich zmian warunków świadczenia Usługi w stosunku do warunków ustalonych w voucherze dokonują Usługobiorca z Usługodawcą.

IV Wykonanie Usługi

 1. Wykonanie Usługi następuje w terminie na który nastąpiła rezerwacja przez Usługobiorcę lub w dacie ustalonej w rozmowie telefonicznej pomiędzy Usługodawcą i Usługobiorcą.
 2. W czasie nie krótszym niż 24h lub dłuższym jeśli Usługodawca taki ustalił z konkretnym Usługobiorcą, Usługobiorca zobowiązany jest do poinformowania Usługodawcy w wybranej formie – telefon, sms, email –  o planowanej nieobecności. Zaniechanie przekazania informacji Usługodawcy skutkuje koniecznością pokrycia kosztów Usługi.
 3. Wykupiona usługa zrealizowana może zostać tylko przez osobę, która dokonała rezerwacji. Usługobiorca lub osoba odpowiedzialna za wykonanie usługi  może odmówić świadczenia Usługi na rzecz dodatkowych osób.

V Zmiany w rezerwacji

 1. Po dokonaniu wpłaty opłaty rezerwacyjnej jej zwrot w całości ani w części nie przysługuje. Niektóre szczegółowe regulaminy konkretnej usługi pozwalają na anulację terminu lub zmianę terminu. Jeśli regulamin konkretnej usługi pozwala na anulację lub zmianę terminu to zmiany o których mowa nastąpić muszą w czasie nie krótszym niż czas określony w regulaminie konkretnej usługi.
 2. Typ konkretnej usługi określa w swoim opisie ewentualną możliwość całkowitej rezygnacji z usługi, odwołania pojedynczego wydarzenia w cyklu usług, przełożenia w czasie realizacji usługi, ubiegania się o zwrot zaliczki lub kwoty całkowitej. Każda z w/w sytuacji wymaga kontaktu z administratorem za pośrednictwem poczty elektronicznej w czasie określonym w regulaminie konkretnej usługi. Usługodawcy przysługuje okres 14 dni na udzielenie odpowiedzi na zapytanie Usługobiorcy.
 3. W sytuacji gdy konkretny regulamin przewiduje możliwość odwołania usługi w określonym czasie przed realizacją usługi, zaniechanie przekazania informacji Usługodawcy skutkuje koniecznością pokrycia kosztów Usługi.

VI Rezerwacja, opłaty

 1. W przypadku rezygnacji z zarezerwowanej Usługi, Usługodawca nie zwraca wpłaconego zadatku.

VII Przeniesienie praw i obowiązków Usługobiorcy na inną osobę

 1. Jeśli Usługodawca wyrazi zgodę, Usługobiorca może przenieść na inną osobę prawo do korzystania z Usługi – jeżeli jednocześnie osoba ta przejmuje wszystkie warunki tej rezerwacji. Usługobiorca zobowiązany jest w takiej sytuacji podaać dane personalne osoby, która przejmie prawa i obowiązki wynikające z umowy. Przeniesienie praw i obowiązków jest skuteczne po ich przejęciu przez osobę wskazaną przez Usługobiorcę.

VIII Wyjątki od cen i warunków wynajmu

 1. Szczegóły co do cen Usługi wynikają z ustawień konkretnej Usługi, wskazanych w opisie tej Usługi.

IX Wystąpienie siły wyższej

 1. W przypadku wystąpienia niemożliwych do przewidzenia okoliczności, Usługodawca rezerwuje sobie prawo odwołania wykonania Usługi w uzgodnionym w rezerwacji terminie i zaproponowania Usługobiorcę innego terminu lub Usługi zastępczej.
 2. Usługodawca ma prawo, w przypadku wystąpienia zjawisk mających charakter siły wyższej, anulować umowę. Dotyczy to również przypadków, w których bezpieczeństwo osobiste Usługobiorcy lub jego majątku, z powodów niezależnych od Usługodawcy, nie będzie mogło być zagwarantowane. Kwoty wpłacone przez Usługobiorcę podlegają natychmiastowemu zwrotowi, z potrąceniem kwot należnych za usługi już wyświadczone.

* Profilowanie oznacza dowolną formę zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, które polega na wykorzystaniu danych osobowych do oceny niektórych czynników osobowych osoby fizycznej,  w szczególności do analizy lub prognozy aspektów dotyczących pracy tej osoby fizycznej, jej sytuacji ekonomicznej, zdrowia, osobistych preferencji, zainteresowań, wiarygodności, zachowania, lokalizacji lub przemieszczania się.